دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
بررسی عوامل موثر در شکل گیری رابطه متضاد میان بخش کشاورزی و گردشگری،( نمونه مورد مطالعه: چالوس، نوشهر)

مصطفی قدمی؛ صادق صالحی

دوره 7، شماره 17 ، فروردین 1391، ، صفحه 173-203

چکیده
  رابطه بخش گردشگری و کشاورزی از موضوعات چالشی در مباحث توسعه گردشگری است. از آنجا که حوزه های مقصد گردشگری عموما با تغییرات سریع رو به رو هستند متعادل سازی رابطه بخش گردشگری و کشاورزی از وضعیتی رقابتی و متضاد به وضعیتی متعامل و سازگار از چالش های برنامه ریزی و مدیریت فضاست. مناطق ساحلی دریای خزر از یک سو منطقه ای کشاورزی و از سوی دیگر ...  بیشتر