دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
الگوی توسعه گردشگری شهری در مرکز شهر تهران با رویکرد مدیریت شهری

غلامرضا کاظمیان؛ الهام آزادی

دوره 6، شماره 15 ، خرداد 1390، ، صفحه 53-84

https://doi.org/10.22054/tms.2011.5084

چکیده
  مقاله حاضر در مورد قابلیت توسعه گردشگری شهری در مرکز شهر تهران با رویکرد مدیریت شهری نوشته شده است و در آن به یک سوال اصلی در مورد سنجش قابلیت توسعه گردشگری شهری در مراکز شهری و سوالات فرعی در زمینه ویژگی ها و قابلیت های مرکز شهر تهران پرداخته شده است. این مقاله با استفاده از روش کیفی و شیوه نظریه مبنایی برای گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ...  بیشتر