دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
ارزیابی گردشگران اروپایی از عملکرد راهنمایان تور در ایران

محمود ضیایی؛ لیلا فرمانی

دوره 6، شماره 15 ، خرداد 1390، ، صفحه 29-52

https://doi.org/10.22054/tms.2011.5083

چکیده
  با توجه به اهمیت و نقش راهنمایان تور در ارائه خدمات به گردشگران و همچنین کم توجهی به موضوعات مربوط به راهنمایان تور در ادبیات گردشگری، این تحقیق به ارزیابی راهنمایان تور در ایران می پردازد. در این تحقیق با استفاده از مدل ارزیابی اهمیت – عملکرد، 31 ویژگی فردی و حرفه ای راهنمایان تور ایرانی در تورهای ورودی از نظر گردشگران اروپایی مورد ...  بیشتر