دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
فرایند و عوامل موثر در شکل گیری انگاره مقصد گردشگری

ابوالفضل تاج زاده نمین؛ گریگور قضاریان

دوره 5، شماره 13 ، آذر 1389، ، صفحه 139-168

چکیده
  انگاره از یک مقصد گردشگری دارای نقش و تاثیر مهمی در فرایند تصمیم گیری، انتخاب مقصد و رفتار گردشگر می باشد. مقاله حاضر تلاشی است در ارائه مفهومی جامع از انگاره، فرایند آن و عوامل اثر گذار بر شکل گیری انگاره گردشگر. یافته ها نشان می دهد که شکل گیری انگاره متاثر از ادراکات و شخصیت گردشگر و همچنین ویژگی های مقصد می باشد. امید است این مقاله ...  بیشتر