دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
مطالعه ابعاد مختلف امنیت در گردشگری ورزشی ایران

حسن اسدی؛ امین پور نقی؛ نوشین اصفهانی؛ حمید زیتونلی

دوره 5، شماره 13 ، آذر 1389، ، صفحه 47-64

چکیده
  جستار حاضر در پی مطالعه ابعاد مختلف امنیت در گردشگری ورزشی ایران است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه گردشگران ورزشی خارجی که در مسابقات بین المللی ورزشی دهه مبارکه فجر سال 1388 است. تعداد کل نمونه آماری تحقیق 420 نفر است. ابزار پژوهش پرسشنامه ای محقق ساخته است که پس از تایید روایی و پایایی توزیع گردد. این پرسشنامه عوامل متعددی همچون میزان ...  بیشتر