دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
بررسی مزیت ها و محدودیت های توسعه کانون های گردشگری با استفاده از تحلیلی SWOT :

مهدی راست قلم؛ بیژن خلیل قدم؛ رسول حیدری

دوره 4، شماره 11.12 ، خرداد 1385، ، صفحه 123-142

چکیده
  امروزه رونق دهی کانون های گردشگری جهت فراخوانی محتوی توسعه به مناطق مستعد، در کشورهای جهان سوم مورد توجه قرار گرفته است. در کشور ایران به دلیل تعدد و پراکنش جاذبه های گردشگری استفاده از این راهبرد در دستور کار دولتمردان قرار گرفته است. برای بهره مندی از ابعاد مثبت صنعت گردشگری، تحلیل شرایط موجود جامعه میزبان الزامی است. در این مقاله ...  بیشتر