دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
نقش مدیریت شهری در توسعه گردشگری (مطالعه موردی : شهر رامسر)

زهره فنی؛ علی محمد نژاد

دوره 4، شماره 11.12 ، خرداد 1385، ، صفحه 101-122

چکیده
  هدف از این مطالعه، بررسی نقش مدیریت شهری در شناسایی توانمندی های گردشگری، برنامه ریزی و بهره برداری از جاذبه هاست. برای آگاهی از نقش مدیریت شهری در توسعه گردشگری رامسر به توزیع پرسش نامه بین گردشگران اقدام و سپس از روش های آماری برای تجزیه و تحلیل آنها استفاده شده است. همچنین مطالعات اسنادی، مصاحبه و تصاویر برای دستیابی به اهداف و ...  بیشتر