دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
تاثیر معماری ایرانی - اسلامی بر انگاره ی ادراکی گردشگران اروپایی از مقصد ایران

اکبر پورفرج؛ محمدحسین خشخو ایمانی؛ ریحانه بهبودی

دوره 4، شماره 11.12 ، خرداد 1385، ، صفحه 57-80

چکیده
  انگاره ی مقصد به معنای ظهور آگاهی، عواطف، تعصبات، تخیلات و احساسات فرد یا گروهی از افراد نسبت به یک مکان خاص می باشد(لاوسون و باد ، ۱۹۷۷). این مفهوم خصوصا در ادبیات گردشگری دارای اهمیت ویژه ای است چه می تواند اولویت های گردشگر برای انتخاب مقصد را متاثر از خود کند و تعیین کننده ی رفتارهای پیش از سفر، در طول سفر و بعد از سفر وی باشد. از طرف ...  بیشتر