دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
اولویت بندی عوامل مربوط به توسعه گردشگری درمانی ایران

مهدی حقیقی کفاش؛ محمود ضیایی؛ قاسم جعفری

دوره 4، شماره 11.12 ، خرداد 1385، ، صفحه 23-40

چکیده
  گردشگری، فعالیت اقتصادی است که به دلیل ماهیت و ویژگیهای خاص آن، فرصتهای مناسب برای ورود به عرصه تجارت بین المللی را فارغ از سطح توسعه یافتگی کشورها فراهم می آورد. درک این مهم باعث شده که از این فعالیت اقتصادی (که اساساً ماهیت خدماتی دارد) به عنوان صنعت یاد شود و بعد از صنعت نفت و خودرو به عنوان سومین صنعت جهان شناخته شود . در میان حوزه ...  بیشتر