دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
ارزیابی کیفیت دوره های آموزش ضمن خدمت در صنعت گردشگری استان فارس بر اساس مدل CIPP

مهدی کاظمی؛ ندا سهرابی نژاد؛ مهرداد همراهی

دوره 3، شماره 10 ، آذر 1384، ، صفحه 35-52

چکیده
  بسیاری از صاحبنظران تاثیر منابع انسانی ماهر و آموزش دیده بر توسعه صنعت گردشگری را مورد تاکید قرار داده اند. بر این اساس در تحقیق حاضر با تاکید بر نقش منابع انسانی آموزش دیده و ماهر در توسعه گردشگری، کیفیت دوره های آموزش ضمن خدمت صنعت گردشگری استان فارس بر اساس مدل CIPP مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به دوره های اموزش ضمن خدمت برگزار ...  بیشتر