دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
طراحی سیستم تصمیم یار برای بخش اسکان صنعت گردشگری

مهدی کاظمی؛ علی اکبر نیک نفس؛ مهدیه احمد عمویی

دوره 3، شماره 9 ، شهریور 1384، ، صفحه 91-116

چکیده
  صنعت گردشگری به عنوان یکی از عرصه های فعالیت بشری توانسته است با استفاده روزافزون از فناوری اطلاعات در عرضه خدمات به پیشرفت های قابل توجهی نایل آید. در این مقاله مدلی مفهومی ارایه شده است که نشان می دهد چگونه می توان از سیستم های تصمیم یار در بخش اسکان صنعت گردشگری، جهت ارایه خدمات بهتر به گردشگران استفاده نمود. این سیستم، در واقع زیر ...  بیشتر