دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
تدوین و اولویت بندی استراتژی های مناسب توسعه گردشگری پایدار(مطالعه موردی: استان لرستان)

مهدی کاظمی؛ محمودرضا اسماعیلی؛ الله یار بیگی فیروزی

دوره 7، شماره 19 ، آذر 1391، ، صفحه 69-89

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف شناسایی نیروهای ترغیب کننده و بازدارنده در توسعه گردشگری پایدار استان لرستان و تدوین و اولویت بندی استراتژی های مناسب انجام گرفت. در این راستا، ابتدا نیروهای ترغیب کننده و بازدارنده شناسایی، و سپس بر اساس روش ANP اولویت بندی گردیدند. در مرحله دوم با استفاده از مدل PIP مناسب ترین استراتژی های توسعه گردشگری پایدار استان ...  بیشتر