دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
برنامه ریزی گردشگری مشارکتی در یک مقصد در حال توسعه (تجربه اندونزی)

محمدعلی احمدی شاپور آبادی؛ ابوالفضل طارمی

دوره 3، شماره 8 ، خرداد 1384، ، صفحه 91-106

چکیده
  این مقاله یک مدل استاندارد از برنامه ریزی گردشگری را ارائه می دهد که همکاری و مشارکت میان آژانس های دولتی، سطوح اداری مختلف دولت، قدرت های سیاسی هم سطح، و بخش های خصوصی و دولتی، را می طلبد. اصول این برنامه ریزی مشارکتی در یوگیاکارتای اندونزی که در آن پیش از این برنامه ریزی صورت نگرفته است، مورد بررسی قرار گرفته است. عوامل اجتماعی - سیاسی ...  بیشتر