دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
بررسی نظر کارشناسان در مورد اثرات ایجاد مراکز گردشگری در منطقه میزبان

مهدی راست قلم؛ سیداحمد خاتون آبادی

دوره 2، شماره 7 ، اسفند 1383، ، صفحه 1-18

چکیده
  یکی از روشهای تسهیل و تسریع فرایند توسعه متوازن و ایجاد برابری در توسعه یافتگی مناطق و همچنین توزیع عادلانه امکانات و خدمات، استفاده و بهره برداری از مزیتهای نسبی و پتانسیل های موجود در هر منطقه می باشد. این استراتژی که به عنوان توسعه و عمران منطقه ای شناخته می شود، در موارد گوناگونی همچون ایجاد مناطقی آزاد تجاری و یا مراکز سیاحتی ...  بیشتر