دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
نقش فناوری اطلاعات و اینترنت در توسعه دانش جهانگردی

محمدعلی زکی

دوره 3، شماره 8 ، خرداد 1384، ، صفحه 23-40

چکیده
   جهانگردی به مثابه حوزه ای مستقل و جدید علمی تلقی می شود که دانشمندان متعدد علوم انسانی و اجتماعی به بررسی آن می پردازند. جهانگردی علاوه بر بخش صنعت، در محیط های دانشگاهی مدنظر می باشد. کارکرد دانشگاه ها در حوزه جهانگردی شامل دو قلمرو آموزش (تربیت نیروی ماهر) و پژوهش می باشد. فنآوری اطلاعات و اینترنت به طور قابل ملاحظه ای فعالیت های ...  بیشتر

درآمدی بر جامعه شناسی جهانگردی و گردشگری

محمدعلی زکی

دوره 2، شماره 5 ، شهریور 1383، ، صفحه 87-112

چکیده
  جهانگردی و مسافرت، بخشی از زندگی اجتماعی است. جهانگردی نه فقط رفت و آمد افراد و سیر و سفر یا مسافرت کاری است، بلکه به مثابه یک پدیده اجتماعی مورد بررسی قرار میگیرد که به روابط میان افراد و ارتباطات انسانی مربوط است. باید توجه داشت که جامعه شناسی جهانگردی قلمروهای متعددی را بررسی میکند (برای مثال رفاه و چارچوب زندگی، فرهنگ، ارتباطات، ...  بیشتر