دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
اقتصاد جهانگردی میراث فرهنگی

ناصرعلی عظیمی؛ ژانت الیزابت بلیک

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1382، ، صفحه 59-73

https://doi.org/10.22054/tms.2003.4860

چکیده
  در طول قرون انسان ها با استفاده از عقل، امید و سخت کوشی محیط زیست طبیعی را به چشم اندازی از میراث فرهنگی تبدیل کرده اند. این چشم اندازها که آثار و میراث تمدن انسانی را نشان می دهند میراث فرهنگی بی قیمتی هستند که تقریبا غیر قابل جایگزین می باشند. شهرک ها و شهرهای تاریخی بدون تردید بهترین نمونه میراث فرهنگی و اجتماعی محسوب میگردند. در دهه ...  بیشتر