دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
نقش مناسبات شهرو روستا در توسعه گردشگری روستایی ( مطالعه موردی: بخش گلبهار - شهرستان چناران)

حسین رحیمی

دوره 12، شماره 38 ، تیر 1396، ، صفحه 45-61

https://doi.org/10.22054/tms.2017.15062.1425

چکیده
  مناسبات شهر و روستا تاثیرات فراوانی بر سکونتگاه­های روستایی دارد. شهرها مرکز انباشت سرمایه و جریان‌های فضایی هستند. همچنین روستاها در مقابل به عنوان مراکز گردشگری برای ساکنان شهری به شمار می‌روند. به صورتی که گردشگری فرصتی برای بهره مندی از توان­های محیطی روستایی است که شکوفایی اقتصادی را نیز برای روستاها به همراه دارد. این تحقیق ...  بیشتر