دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
برآورد تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان مجموعه تاریخی شهر (CVM) سوخته با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط

حمیده خاکسارآستانه؛ وحید کلاته عربی؛ علی سردار شهرکی

دوره 7، شماره 20 ، بهمن 1391، ، صفحه 167-184

https://doi.org/10.22054/tms.2013.3986

چکیده
  در این مطالعه میزان تمایل به پرداختو پرسشنامهی انتخاب دوگانه تعیین و اندازه گیری شده است. (CVM) استفاده از روش ارزش گذاری مشروطبرای اندازه گیری میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان از مدل لاجیت استفاده شد و بر اساس روش حداکثردرستنمایی، پارامترهای این مدل برآورد شده است. نتایج نشان می دهد 85 درصد افراد بررسی شده حاضرندمبلغی برای بازدید ...  بیشتر