دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
عوامل مؤثر بر واکنش های رفتاری بازدیدکنندگان از مقصدهای گردشگری

عظیم زارعی؛ فاطمه قربانی؛ مینو پدرام نیا

دوره 7، شماره 20 ، بهمن 1391، ، صفحه 141-166

https://doi.org/10.22054/tms.2013.3985

چکیده
  چکیدهدرک واکنش های رفتاری بازدیدکنندگان برای مدیران مقصد گردشگری مهم می باشد. مقاله حاضرتأثیر عواملی چون ویژگی های مقصد، کیفیت درک شده خدمات گردشگری، ارزش درک شده و رضایت رابر واکنش های رفتاری گردشگران را مورد بررسی قرار می دهد. جامعه ی آماری تحقیق کلیه گردشگرانمنطقه ی گردشگری طرقبه مشهد مقدس در تابستان 0931 می باشند که 939 نفر به عنوان ...  بیشتر