دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
اولویت بندی سرمایه گذاری درشرکتهای خدمات مسافرتی

محمدتقی تقوی فرد؛ عباس سقایی؛ علی اکبر دانشمندی

دوره 7، شماره 20 ، بهمن 1391، ، صفحه 117-139

https://doi.org/10.22054/tms.2013.3984

چکیده
  تصمیمگیری در مورد انتخاب برنامههای بهبود کیفیت یک مسئلهی حساس در شرکتهایی است که بهدنبال دستیابی به سودآوری و اثربخشی هستند. هدف از این مقاله استفاده از تکنیک مجموع وزنی سادهی فازیدر اولویتبندی سرمایهگذاریهای بهبود کیفیت در شرکتهای خدماتی است. به این منظور در ابتدا گزینههایسرمایهگذاری شناسایی و سپس اولویتهای برونزا با توجه به فضای ...  بیشتر