دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
اثرات تصور ذهنی گردشگران شهر اصفهان برتوسعه گردشگری پایدار آن

ناهید امراللهی بیوکی؛ اعظم نظری

دوره 10، شماره 31 ، مهر 1394، ، صفحه 103-131

چکیده
  هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی و تبیین اثرات تصویر ذهنی گردشگران داخلی شهراصفهان بر توسعه گردشگری آن است. جامعه آماری این پژوهش، گردشگرانی هستند که تجربهسفر به شهر اصفهان را دارند. از آنجاییکه جامعه آماری نامحدود بوده ، بنابرابن برمبنای روشتعیین حجم نمونه کوکران تعداد 384 نفر به عنوان نمونه آماری تعیین گردیده و از طریقنمونهگیری (غیراحتمالی) ...  بیشتر