دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
توسعه گردشگری بومی و پایداری نظام سکونتگاهی حاشیه کویر

اسماعیل علی اکبری؛ بنفشه اسماعیلی

دوره 11، شماره 36 ، اسفند 1395، ، صفحه 1-30

https://doi.org/10.22054/tms.2017.7252

چکیده
  ب بهرهمندی از کویر و ظرفیتهای گردشگری مکانهای کویری، یکی از رویکردها ورهیافتهای پایداری مکانهای سکونتی و اقتصادهای محلی حاشیه کویر است. این مقالهمیکوشد بنیانها و راهبردهای پایداری نظام سکونتگاهی کویر حسنآباد را بر اساس ظرفیتهایگردشگری مطالعه نماید. روش مقاله توصیفی- تحلیلی است؛ دادههای نظری با روش اسنادی ودادههای تجربی با روش ...  بیشتر