دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
شبکه مضامین مرتبط با انتخاب شریک در اتحادهای استراتژیک گردشگری پزشکی

علی شالبافیان

دوره 15، شماره 50 ، تیر 1399، ، صفحه 129-155

https://doi.org/10.22054/tms.2020.31013.1903

چکیده
  اتحادهای استراتژیک به عنوان ابزاری برای ادامه بقا در دنیای رقابتی امروز به امری رایج در میان صنایع مختلف تبدیل شده است. در این میان، انتخاب شریک، از جمله کلیدی‌ترین مراحل در شکل‌گیری هرگونه اتحادی به شمار می‌رود. از این‌جهت، مطالعات متعددی پیرامون انتخاب شریک و ویژگی‌های آن صورت پذیرفته است. نظر می‌رسد که طرح این موضوع در صنعت ...  بیشتر