دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
ارزیابی زنجیره تامین گردشگری روستایی روستای مصر

مجتبی قدیری معصوم؛ پژمان حاتمی فر؛ سید مهدی طباطبایی

دوره 11، شماره 35 ، آذر 1395، ، صفحه 41-62

https://doi.org/10.22054/tms.2017.7079

چکیده
  ارزیابی عناصر مختلفگردشگری در مقاصد مختلفبه امری ضروری مبدل شدهاست، درنتیجه ارزیابی این عناصر باعث تخصیص بهینه منابع به برنامه های توسعه ایمیشود، گردشگری روستایی یکی از نیروهای اصلی درزمینۀ بهبود و رشد اقتصادیروستاها محسوب میشود. در چنین شرایطی، ارزیابی زنجیره تأمین گردشگری روستاییبهمثابه یکی از مهمترین استراتژیها برای توسعه ...  بیشتر