دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
نقش بازیگران کلیدی در حکمروایی گردشگری الکترونیکی در ایران

محمد رضا رضوانی؛ مهدیه صباغ پور آذریان؛ سعید شفیعا

دوره 12، شماره 40 ، دی 1396، ، صفحه 41-82

https://doi.org/10.22054/tms.2018.10791.1282

چکیده
  حکمروایی رویه ایست که با تمام گستردگی‌ها نهایتا رسالت ارتقاء کیفیت خدمات دولت به شهروندان را در چارچوب شاخص‌هایی مانند شفافیت، عدالت، مشارکت، اثربخشی و انعطاف پذیری به دوش می‌کشد. هدف این پژوهش بررسی نقش بازیگران کلیدی گردشگری الکترونیکی ایران در تحقق حکمروایی الکترونیکی می‌باشد لذا شاخص‌های حکمروایی خوب به تفکیک بازیگران اصلی ...  بیشتر