دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
اخلاق حرفه ای و مسئولیت پذیری اجتماعی در صنعت هتل داری

عادل صلواتی؛ مجتبی رستمی نوروزآباد؛ سامان رحمانی نوروز آباد

دوره 8، شماره 21 ، فروردین 1392، ، صفحه 107-143

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی رابطه ی بین اخلاق حرفهای و مسئولیتپذیری اجتماعی در صنعتهتل داری است. به منظور بررسی این رابطه، مدیریت منابع انسانی، مشارکت اجتماعی و عملکردمحیطی با الهام از پژوهش Huimin و Ryan 1122 ( به عنوان متغییرهای میانجی انتخاب شدند. به (منظور جمعآوری داده ها از پرسشنامهی استاندارد Gu Huimin و Chris Ryan استفاده شده است.جامعهی آماری این پژوهش ...  بیشتر