دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
شناسایی تواناسازها و توانمندی‌های چابکی در صنعت خدمات هتلداری با مطالعه تطبیقی آن با بخش‌ تولید

امیرحسین افشار؛ علیرضا پویا؛ علیرضا خوراکیان

دوره 11، شماره 36 ، اسفند 1395، ، صفحه 85-108

https://doi.org/10.22054/tms.2017.7249

چکیده
  هدف از این تحقیق حاضر، بررسی تطبیقی متغیرهای چابکی مورد توجه در بخش تولیدی و بخش خدمات هتل‌داری می باشد به این منظور، متغیرهای مورد توجه شرکت‌های تولیدی چابک از ادبیات موضوع استخراج گردید و سپس در هتل‌های چابک بررسی شد. مورد مطالعه تحقیق، شرکت‌های تولیدی مستقر در مشهد و هتل‌های شهر مشهد می باشد. جمع‌آوری داده‌ها با استفاده از ...  بیشتر