دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
ارزیابی وفاداری گردشگر به مقصد با رویکرد داده کاوی گردشگران داخلی شهر اصفهان

آذرنوش انصاری؛ علی اسدی

دوره 11، شماره 35 ، آذر 1395، ، صفحه 85-106

https://doi.org/10.22054/tms.2017.7081

چکیده
  امروزه با توجه به اهمیت مشتری در محیط پرتلاطم و رقابتی، بهویژه در صنعت گردشگریو همچنین هزینۀ جذب مشتری جدید که بهمراتب بیش از هزینه حفظ مشتری موجود است ،شناسایی مشتری وفادار و حفظ آن اولویت بالایی دارد در این پژوهش تلاش شده،که از طریق رویکرد داده کاوی به ارزیابی وفاداری گردشگر پرداخته شود.این پژوهش بر روی 880 گردشگر داخلی شهر اصفهان ...  بیشتر