دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
طراحی مدل موانع فراروی توسعه گردشگری ورزشی مشهد

زهرا سادات میرزازاده؛ حسین عبدالملکی

دوره 11، شماره 34 ، آبان 1395، ، صفحه 25-35

https://doi.org/10.22054/tms.2016.5728

چکیده
  هدف محقق از این تحقیق، ارائه مدل موانع فراروی توسعه گردشگری ورزشی مشهد بود.روش: تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر چگونگی جمعآوری دادهها توصیفی ازنوع همبستگی به شمار میرفت. جامعۀ آماری این پژوهش را کلیه اساتید و خبرگان مدیریت ورزشیمشهد تشکیل میدادند. ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامهای است که گلدی گوکلانی( 1390 ) درپژوهش خود از آن استفاده ...  بیشتر