دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
تحلیل گفتمان مدیران و نخبگان کشور درباره صنعت گردشگری در ایران

سحر سمیعی؛ مریم سادات غیاثیان

دوره 10، شماره 31 ، مهر 1394، ، صفحه 1-18

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش یافتن راهکارهای گفتمانی است که مدیران و نخبگان کشور درحوزه صنعت گردشگری ایران، از طریق آنها به گفتمان گردشگری مشروعیت داده و یا از آنمشروعیت زدایی کرده اند. هدف فرعی این پژوهش یافتن تفاوت میان مشروعیت در گفتمانمدیران و نخبگان دولتی و غیردولتی در این حوزه، می باشد. در این پژوهش سخنرانیها ومصاحبه های مدیران و نخبگان ...  بیشتر