دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
الگوی برندسازی درون‌سازمانی در بخش خدمات و گردشگری تهران

سعید شفیعا؛ میرعلی سیدنقوی

دوره 14، شماره 46 ، شهریور 1398، ، صفحه 79-109

https://doi.org/10.22054/tms.2019.10428

چکیده
  در پروژه­های برندسازی، نبود الگوی مناسب برندسازی درون­سازمانی بومی، موجب ناکارآمدی است. چراکه این فعالیت به اجتماع و فرهنگ جامعه مرتبط است. هدف این پژوهش ارائه الگویی برآمده از فعالیت‌های انسانی بخش گردشگری ایران است. این پژوهش بنیادین از نوع کیفی است که با استفاده از گراندد تئوری (نظریه زمینه‌ای) صورت گرفت؛ بنابراین با استفاده ...  بیشتر

بررسی شکاف میان اخلاق سازمانی حاکم و اخلاق سازمانی کلامی

میرعلی سیدنقوی؛ سید محمد میرتقیان رودسری

دوره 9، شماره 27 ، آبان 1393، ، صفحه 47-92

چکیده
  چکیدهتحقیق حاضر با هدف بررسی شکاف میان اخلاق سازمانی حاکم و اخلاق سازمانی کلامی در صنعتهتلداری در هتلهای بینالمللی پارسیان استان مازندران، شامل: هتلهای پارسیان آزادی رامسر (چهار-ستاره)، و پارسیان آزادی خزر (پنج ستاره)، در تابستان 1393 صورت پذیرفت ه است. بدین منظور، دودیدگاه مورد بررسی قرارگرفته است: دیدگاه کارکنان برای سنجش اخلاق کلامی ...  بیشتر