دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
عوامل موثر رفتاری بر پذیرش خرید اینترنتی در صنعت هواپیمایی

علیرضا حدادیان؛ امیرحسین باقریه مشهدی؛ فاطمه هنرور باوجدان

دوره 9، شماره 27 ، آبان 1393، ، صفحه 23-46

چکیده
  امروزه خرید اینترنتی بلیت هواپیما رشد قابل توجهی در کشور دارد. در این میان درک رفتار مشتریان، بهمنظور بهبود استراتژیهای بازاریابی و فروش، برای شرکتهای هواپیمایی ضروری است. هدف از پژوهشحاضر شناخت مهمترین عوامل تاثیرگذار در خرید اینترنتی بلیت شرکتهای هواپیمایی توسط مسافراناست. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش پیمایشی است. ...  بیشتر