دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
اولویت بندی و سطح استراحتگاه‌های گردشگری بین‌راهی

علی احمدی؛ بهنام قلیچ خانی

دوره 11، شماره 33 ، خرداد 1395، ، صفحه 105-126

https://doi.org/10.22054/tms.2016.4166

چکیده
  طبق آمارهای ارگانهای ذیربط غالب مسافرتهای گردشگری از طریق زمین و غالباً بهوسیلهاتومبیلهای شخصی است . این امر سرمایهگذاری در بخش استراحتگاههای گردشگری بینراهی،خصوصاً در منطقهای شمالی کشور که از امکانات طبیعی و بالقوه بهرهمند است را کاملاً توجیه میکند،لیکن فقدان طرح توسعه بر اساس چارچوب مشخص اولویتدهی مستدل و علمی پس از احداث وبهرهبرداری ...  بیشتر