دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
ارزیابی اثرات گردشگری روستایی شهرستان فومن از دیدگاه جامعه روستایی

اشرف سجادی؛ فاطمه احمدی

دوره 8، شماره 23 ، آبان 1392، ، صفحه 155-175

چکیده
  هدف کلی این تحقیق ارزیابی اثرات گردشگری روستایی از دیدگاه جامعه روستایی است. ابزار پژوهش، پرسشنامه­ای ساختارمند بود که روایی و پایایی آن تأیید گردید. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه روستاییان شهرستان فومن در سال 91- 1390 بود (96788N=) که از این میان، تعداد 198 نفر به روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای به­عنوان نمونه آماری با استفاده از فرمول ...  بیشتر