دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
ارزیابی و مقایسه پتانسیل های اقلیمی چابهار و شیراز جهت توسعه فعالیت های گردشگری

حسین محمدی؛ فیروز رنجبر؛ معصومه مقبل

دوره 4، شماره 11.12 ، خرداد 1385، ، صفحه 41-56

چکیده
  امروزه وابستگی گردشگری به آب و هوا در جایی که مسافرت به قصد تعطیلات و بر اساس آگاهی از جذابیت و قابلیت اطمینان از شرایط آب و هوایی انجام می گیرد، مشخص شده است. هدف از انجام این تحقیق ارزیابی و مقایسه شرایط اقلیمی در طول سال برای گردشگری و گذران اوقات فراغت در شهر چابهار و شیراز می باشد. برای انجام این تحقیق از داده های مجموع بارش ماهانه، ...  بیشتر

تحلیلی بر رابطه اقلیم و گردشگری

حسین محمدی؛ فیروز رنجبر؛ مرتضی محمد جانی؛ طاهره سادات هاشمی

دوره 3، شماره 10 ، آذر 1384، ، صفحه 129-148

چکیده
  امروزه صنعت گردشگری به عنوان صنعتی پویا و فراگیر همه ارکان وجودی یک جامعه و سیستم های جهانی را در بر گرفته است. در این تحقیق، ارتباط بین اقلیم به عنوان یکی از عوامل محیط طبیعی با گردشگری و اثراتی که تغییرات اقلیم و گرمایش جهانی، می تواند بر روند گردشگری در نواحی مختلف دنیا بگذارد مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق به روش توصیفی و با ...  بیشتر