دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
برآورد ارزش اقتصادی مناطق گردشگری (مورد پژوهی: رودبار قصران)

ژیلا سجادی؛ آرمان مسلمی؛ رقیه صمدی

دوره 11، شماره 35 ، آذر 1395، ، صفحه 1-18

https://doi.org/10.22054/tms.2017.7077

چکیده
  چکیدهامروزه منابع طبیعی به عنوان سرمایه های اصلی اکوتوریسم با چالش های متعددیمواجه است. بنابراین ارزشگذاری مناطق اکوتوریستی و کارکردهای زیست محیطی درراستای اتخاذ سیاستهای اقتصادی از مهمترین مقولات برنامهریزی صنعت گردشگری بهشمار میآید. منطقۀ تفریحی رودبار قصران یکی از ج اذبه های اکوتوریستی شهرستانشمیرانات استان تهران است. لذا ...  بیشتر