دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
برآورد ارزش اقتصادی طاق بستان با استفاده از روش B (CVM) ارزش گذاری مشروط

عباس آزادی؛ علی امامی میبدی؛ فرهاد آزادی؛ مهدی خاکساری

دوره 9، شماره 26 ، تیر 1393، ، صفحه 83-96

چکیده
  در این مقاله ارزش حفاظتی آثار باستانی طاق بستان و متوسط تمایل به پرداخت افراد برای بازدید از اینمکان را با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط و پرسشنامه انتخاب دو گانه دو بعدی در تابستان 1390محاسبه و اندازه گیری نمودیم. برای اندازه گیری میزان تمایل به پرداخت از مدل لاجیت و برای برآوردپارمترهای مدل از روش حداکثر راست نمایی استفاده شده است. ...  بیشتر