دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
کارآفرینی، یادگیری‏ محوری، بازارمحوری و فعالیت‌های منابع انسانی در هتل‌های چهار و پنج ستاره ایران

علی محمدی؛ بهزاد صفایی؛ مجتبی خلیفه

دوره 11، شماره 33 ، خرداد 1395، ، صفحه 41-61

https://doi.org/10.22054/tms.2016.4163

چکیده
  سازمان­هایی در دنیای رقابتی کنونی موفق­اند که مشتری در آنها نقش اساسی ایفا می­کند. در این راستا توجه به نیازها و خواسته­های آشکار و پنهان مشتریان و همچنین ایجاد نوآوری در محصولات و خدمات از اهمیت بسزایی برخوردار است. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر کارآفرینی، یادگیری‏محوری، بازارمحوری و فعالیت­های منابع انسانی بر ...  بیشتر