دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
شکاف نگرش، دانش و رفتار زیست محیطی گردشگران

محمد فاضلی؛ سحر جعفر صالحی

دوره 8، شماره 22 ، تیر 1392، ، صفحه 142-168

چکیده
  حتی مدیریت شهری بدل ساخته است. در تبیین های رفتار زیست محیطی عموماٌ بر سه دسته عوامل فردی، موقعیتی و اجتماعی  سیاسی تأکید می شود. رفتارهای زیست محیطی هر گروه از کنشگران انسانی؛ بسته به موقعیت؛ می تواند متفاوت و دارای اهمیت ویژه ای باشد. گردشگران نیز از جمله گروه هایی هستند که به دلیل شدت تأثیراتی که رفتارهای زیست محیطی آن ها بر محیط ...  بیشتر