دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
اولویت بندی عوامل مؤثر بر ارزشیابی گردشگران اروپایی دیدار کننده از پایگاه میراث جهانی نقش جهان اصفهان

اکبر پور فرج؛ محمد رضا صالحی پور

دوره 8، شماره 22 ، تیر 1392، ، صفحه 7-30

چکیده
  امروزه پایگاه های میراث جهانی در دنیا اهمیت زیادی پیدا کرده اند و بازدید کنندگان داخلی و خارجی اهمیت خاصی برای این محوطه ها قائلند. تحقیق حاضر سعی در شناسایی و اولویت بندی برخی از عواملی دارد که ممکن است گردشگران اروپایی در دیدار خود از این یادمان های تاریخی، درنظرگیرند. با بررسی ها و مطالعات هزینه های غیر مالی « و » هزینه مالی ...  بیشتر