دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
اولویت بندی مناطق نمونه گردشگری جهت سرمایه گذاری و توسعه منطقه ای درشمال غربی استان کرمانشاه

غلامرضا نوری؛ زهرا تقی زاده

دوره 8، شماره 22 ، تیر 1392، ، صفحه 80-107

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف اولویت بندی مناطق نمونه گردشگری جهت سرمایه گذاری در قطب گردشگری اورامانات در شمال غربی استان کرمانشاه تهیه گردیده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، از جمله تحقیقات کاربردی، و از نظر جمع آوری دادهها، از نوع پیمایشی میباشد که دادههای حاصل از مطالعات میدانی و    شده و میزان TOPSIS پرسشنامهها وارد تکنیک تصمیم گیری چند معیاره ...  بیشتر