دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
ارزیابی موانع پیاده سازی استراتژی در صنعت گردشگری

نادر مظلومی؛ سید حسین جلالی

دوره 9، شماره 25 ، فروردین 1393، ، صفحه 7-33

چکیده
  سیاست گذاری گردشگری، در قالب اسناد توسعهی گردشگری و برنامههای جامع ملی و منطقهای، ابزاری مهم برای توسعهی استراتژیک این صنعت به شمار میآید. بااینوجود، چالشهای اجرایی اغلب مانع از تحقق اهداف تصریح شده در استراتژیهای صنعت گردشگری   میگردد. پژوهش حاضر باهدف ارزیابی و رتبهبندی موانع پیاده سازی استراتژی در صنعت گردشگری در قالب یک پژوهش ...  بیشتر