دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
مدیریت گردشگری
شناسایی فعالیت‌های تفرجی و بررسی شاخص‌های مکانی ‏برای توسعه طبیعت‌گردی در منطقه حفاظت شده حرا

پروانه سبحانی؛ افشین دانه کار

دوره 18، شماره 61 ، فروردین 1402، ، صفحه 65-110

https://doi.org/10.22054/tms.2023.73375.2828

چکیده
  در مطالعه حاضر به شناسایی فعالیت‌های تفرجی در منطقه حفاظت ‏شده حرا پرداخته شد، و سپس به بررسی این فعالیت‌ها مطابق فهرستی از شاخص‌های مکانی اقدام گردید. توزیع مکانی فعالیت‌های تفرجی ‏در منطقه نشان داد که با توجه به ماهیت خشکی و ساحلی-دریایی بودن فعالیت‌ها و همچنین شرایط توپوگرافی و اقلیمی ‏منطقه، ‏اکثر این فعالیت‌ها در نواحی ...  بیشتر