دوره 19 (1403)
دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
شناسایی چالش‌ها و محدودیت‌های استفاده از ایده نیوزجکینگ توسط کسب و کارهای گردشگری ایران

قاسم زارعی؛ زینب محمودی پاچال؛ ناصر سیف اللهی

دوره 19، شماره 66 ، تیر 1403

https://doi.org/10.22054/tms.2024.76002.2882

چکیده
  پژوهش حاضر که کاربردی بوده و به‌روش تحلیل مضمون انجام شده و جزو پژوهش‌های کیفی می‌باشد، با هدف شناسایی چالش‌ها و محدودیت‌های استفاده از آن توسط کسب و کارهای گردشگری ایران صورت گرفت. جامعه آماری، تمامی متخصصان بازاریابی، تولید محتوا، فعالان و صاحبان مشاغل حوزه گردشگری بود؛ که 8تن از این خبرگان، از طریق نمونه‌گیری نظری انتخاب و ...  بیشتر

برنامه ریزی گردشگری
مدل سازی و شبیه سازی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری مذهبی استان یزد

قاسم زارعی؛ سیدعلی نقوی

دوره 18، شماره 64 ، دی 1402، ، صفحه 145-190

https://doi.org/10.22054/tms.2024.76895.2896

چکیده
  توسعه مطلوب صنعت گردشگری مذهبی نیازمند آگاهی و شناخت کافی از مسائل و عوامل مؤثر بر آن است. در همین راستا، پژوهش حاضر ﺑﺎ ﻫﺪف اراﺋﻪ ﻣﺪﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻮاﻣﻞ مؤثر، توسعه گردشگری مذهبی در استان یزد را ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﮐﻨﺪ، انجام گرفت. روش پژوهش حاضر، روش آمیخته (کیفی و کمی) که از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت و ...  بیشتر