دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
سامانه های اطلاعاتی
ارائه مدل بازاریابی دیجیتال در صنعت گردشگری پزشکی ایران

سید محسن لطفی آشتیانی؛ لیلا اندرواژ؛ ابراهیم آلبونعیمی

دوره 18، شماره 62 ، تیر 1402، ، صفحه 161-202

https://doi.org/10.22054/tms.2023.73715.2837

چکیده
  پژوهش حاضر از نظر هدف در حیطه تحقیقات توسعه‌ای می‌باشد که با روش کیفی انجام می‌شود. جامعه آماری در فاز کیفی شامل مدیران شرکت های تسهیل گر گردشگری پزشکی و مدیران بخش پذیریش بیماران بین المللی بیمارستان های شهر تهران می‌باشد که از این میان 15 نفر به صورت هدفمند غیرتصادفی بعنوان انتخاب شدند. ابزار اصلی گردآوری داده‌ها، مصاحبه عمیق ...  بیشتر