دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
اقتصادو بازاریابی
پیش‌بینی قصد خرید اخلاقی محصولات پایدار در مدل‌کسب‌وکار دایره‌ای از طریق رفتار مشتریان/گردشگران با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی(ANN)

آمنه خدیور؛ مریم گلستانی؛ فهیمه گلشنی

دوره 18، شماره 62 ، تیر 1402، ، صفحه 203-240

https://doi.org/10.22054/tms.2023.72626.2808

چکیده
  هدف اصلی پژوهش حاضر این است که قصد خرید اخلاقی محصولات پایدار در مدل‌کسب‌وکار دایره‌ای را از طریق رفتار مشتریان/گردشگران با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی(ANN) پیش‌بینی کند. جامعه‌ آماری پژوهش حاضر، مشتریان/گردشگرانی هستند که از محصولات/ خدمات رستوران گارگوپ استفاده نموده‌اند. نمونه‌گیری بر اساس جدول مورگان انجام شده و 384 نفر از طریق ...  بیشتر