دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
مدیریت گردشگری
رابطه پرخاشگری مشتری و تمایل به ترک شغل کارکنان هتل‌ ها، نقش میانجیگری خستگی عاطفی و تعدیل‌کنندگی عدالت توزیعی و غرور سازمانی

وحید میرزایی؛ حامد عرفانیان

دوره 17، شماره 60 ، دی 1401، ، صفحه 177-207

https://doi.org/10.22054/tms.2023.70740.2773

چکیده
  این پژوهش باهدف بررسی نقش میانجی خستگی عاطفی و تعدیل‌کنندگی عدالت توزیعی و غرور سازمانی در رابطه بین پرخاشگری مشتری و تمایل به ترک شغل انجام شد. جامعه آماری پژوهش کارکنان هتل‌های پنج‌ستاره مشهد در سال 1400 بود. باتوجه‌به حجم جامعه، با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه‌گیری تصادفی ساده 110 نفر به‌عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. برای ...  بیشتر