دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
برنامه ریزی گردشگری
تحلیلی بر تجربه معنوی گردشگران زن خارجی درایران

علی موحد؛ اصغر طهماسبی؛ نسرین غلامعلی فرد

دوره 18، شماره 61 ، فروردین 1402، ، صفحه 7-34

https://doi.org/10.22054/tms.2023.71544.2789

چکیده
  تجربه معنوی، یکی از ظرفیت‌ها و زمینه‌های رو به رشد در مقاصد گردشگری است و طیف وسیعی از گردشگران مذهبی و سکولار را در بر می‌گیرد. هدف تحقیق حاضر، بررسی و تحلیل انگیزه‌ها و عوامل مؤثر بر تجربه معنوی گردشگران زن خارجی در ایران است. داده‌های مورد نیاز با استفاده از ۳۸۳ پرسشنامه از گردشگران زن خارجی در هتل‌های محل اقامت گردشگران و یا ...  بیشتر