دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
شناسایی مسیر گردشگری در بافت تاریخی شهر بوشهر با رویکرد گردشگری فرهنگ‌مبنا

مهران علی الحسابی؛ محبوبه مزارعی

دوره 17، شماره 59 ، مهر 1401، ، صفحه 39-74

https://doi.org/10.22054/tms.2022.69606.2745

چکیده
  امروزه با گسترش شهرها و روند سریع رشد آن‌ها، بافت‌های تاریخی به فراموشی سپرده‌شده‌اند. طراحی فضاهای شهری برای عبور خودروها، موجب نابودی بافت‌های تاریخی و حذف عابران از این فضاها شده است. علاوه بر آن، وجود عناصر ارزشمند در این بافت‌ها، لزوم حفاظت از بافت قدیم شهرها را بیش‌ازپیش نمایان کرده است. بافت تاریخی شهر بوشهر نیز میراث فرهنگی ...  بیشتر