دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
دستورگذاری مسائل گردشگری در فرایند خط‌مشی‌گذاری عمومی ایران

فرانک رنجبر متعلق؛ رضا واعظی؛ محمود ضیائی؛ داود حسین پور

دوره 16، شماره 55 ، مهر 1400، ، صفحه 11-40

https://doi.org/10.22054/tms.2021.59392.2513

چکیده
  دستورگذاری مسائل گردشگری در فرایند خط‌مشی عمومی، جزء لازم در تدوین خط‌مشی‌های گردشگری و به تبع آن توسعه‌ی این حوزه در کشور است. مقاله‌ی حاضر با تأکید بر شکاف پژوهشی موجود در مطالعه‌ی این مرحله‌، بررسی دستورگذاری انواع مختلف مسائل گردشگری را برای بازه‌ی 1392 – 1398 هدف قرار داده است. دراین‌ مطالعه‌ی کیفی، کلیه‌ی اسناد نمایشگر ...  بیشتر